Wpisy z listopad, 2008

Uchwała nr 7/2008

Podczas zebrania dnia 20.11.2008 uchwalono kwoty zaliczek na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną.

Koszty eksploatacji : 1,10 zł

Fundusz remontowy: 0,20 zł

Opłata za administrowanie nieruchomością: 0,50 zł

W dniu jutrzejszym każdy z Właścicieli powinien otrzymać stosowne zawiadomienie o podjętej uchwale i wysokości opłat.

Zebranie członków wspólnoty

20.11.2008 (czwartek) o godzinie 18:00


w Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Borowej 123 w Tychach ( wejście do starej szkoły) odbędzie się zebranie członków Wspólnoty Mieszkaniowej Skalna 105-109. Tematem zebrania będzie min. ustalenie wysokości zaliczek i opłat związanych z zarządzaniem nieruchomością.


Porządek zebrania:

  1. Powitanie Właścicieli oraz otwarcie zebrania Wspólnoty Mieszkaniowej.
  2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania zebrania i zdolności Wspólnoty Mieszkaniowej do podejmowania uchwał na zebraniu bądź w drodze indywidualnego zbierania głosów zgodnie z art. 23.1 Ustawy o własności lokali.
  3. Przyjęcie porządku obrad.

3.1. Przedstawienie Sprawozdania Administratora z dotychczasowej działalności

związanej z procesem organizacyjnym Wspólnoty Mieszkaniowej.

3.2. Ustalenie wysokości opłat na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną

niepodzielną podjęcie uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej

3.3. Sprawy bieżące

3.3.1. Omówienie sposobu rozliczania opłat za media

3.3.2. Sprawy bieżące związane z funkcjonowaniem Wspólnoty Mieszkaniowej

3.4. Wolne wnioski.

  1. Zakończenie zebrania.


Przypominamy, że pełnomocnictwo do głosowania, w razie przewidywanej nieobecności wszystkich współwłaścicieli danego lokalu, może zostać udzielone przez jednego z nich osobie fizycznej o pełnej zdolności do czynności prawnych i winno zawierać upoważnienie do głosowania nad uchwałami wszystkimi lub niektórymi z oznaczonych poniżej ( wzór pełnomocnictwa dołączamy do niniejszego pisma)

Uprzejmie proszę o uczestnictwo w zebraniu.