Wpisy z kategorii 'Bez kategorii'

Zakup miejsca garażowego

Firma ZMIROB głosiła administratorowi chęć sprzedaży miejsc garażowych będących w jej posiadaniu w cenie 15000 zł brutto.

W przypadku braku zainteresowania miejsca zastaną odsprzedane na wolnym rynku.

Chętnych do zakupu miejsca prosimy o kontakt z firmą ZMIROB.

Regulamin wspólnoty

Przypominamy, że regulamin wspólnoty jest dostępny po zalogowaniu się na portalu oraz u administratora (admin@wmskalna.ndi.net.pl).

 

Zaproszenie do składania ofert na ułożenie kostki betonowej o pow. 56 m².

Wspólnota Mieszkaniowa Skalna 105-109
ul. Skalna 105-107-109 43-100 Tychy
Administrator:
„Compendium Consulting”
ul. Glinczańska 9
43-100 Tychy

Zwani dalej Zamawiającym:

Zapraszają do składania ofert na wykonanie:

1. Ułożenie kostki betonowej o pow. 56 m².

Przedmiar do pobrania.

Warunki dla oferentów:

1.1.  Wypełnić formularz ofertowy (Zał. Nr 1),
1.2.  Zaparafować wzór umowy- (Zał. Nr 2),
1.3.  Zaparafować wzór karty gwarancyjnej-(Zał. Nr 3),
1.4.  Przedstawić aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego lub
zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, NIP, REGON.
1.5.  Przedłożyć oświadczenie o braku zaległości w URZĘDZIE SKARBOWYM,
ZUS.
1.6.  Załączyć referencje
1.7.  Dysponować odpowiednią kadrą pracowników
1.8.  Przedłożyć szczegółowy kosztorys ofertowy sporządzony wg. Załączonego
przedmiaru.
1.9.  Dołączyć dowód wpłaty Wadium.
1.10.  Oferta winna być połączona w sposób uniemożliwiający rozerwanie. Na
kopercie należy dopisać: KONKURS- UŁOŻENIE KOSTKI BETONOWEJ”.
1.11.  Dokonać wizji w przedmiocie zamówienia i odebrać mapę.
1.12.  Oferent obowiązany jest do wpłaty wadium( konto Wspólnoty Mieszkaniowej)
do dnia 30-04-2012r, w wysokości 1 000 zł, które zostanie zwrócone pod warunkiem
rozpoczęcia prac w terminie. W przypadku nie rozpoczęcia prac w umówionym
terminie, kwota wadium zostanie zaksięgowane jako odszkodowanie. Numer
rachunku bankowego Wspólnoty: ING Bank Śląski, nr konta: 92-1050-1399-1000-
0090-6455-2301.

Wybór wykonawcy:

Zamawiający, zastrzegają dla siebie prawo wyboru do prowadzenia negocjacji z
oferentami zakwalifikowanymi do drugiego etapu.
Zamawiający podpisze umowę z wybranym wykonawcą w terminie 7 dni od daty
wyboru.
Zamawiający zastrzegają sobie również możliwość unieważnienia postępowania
konkursowego bez podania przyczyny.
Termin składania ofert: 30-04-2012r do godz. 12.00.

Osobą uprawnioną do kontaktu jest:
„Compendium Consulting”
Piotr Winiarski
Ul. Glinczańska 9
43-100 Tychy
tel. 0 691 869 171

Szczęśliwego Nowego 2012 Roku!

Przegląd przewodów wentylacyjnych

Zgodnie z ustawą Prawo Budowlane (Rozdział VI, Art. 62., ust.1, pkt.1c), odbędzie się w dniu 11-04-2011r (poniedziałek), w godzinach od 17.00 do 20.00, przegląd przewodów wentylacyjnych.
Przegląd będzie dokonywany przez;

Zakład Kominiarski
Pan Radosław Nowak,
43-100 Tychy, ul. Targiela 75.
Tel.(0-32) 219 65 42
Tel kom. 502 235 882

PILNE : Spotkanie wspólnoty

Szanowni Współwłaściciele.

W trybie pilnym nasza Wspólnota Mieszkaniowa musi spotkać się na spotkaniu właścicieli w obrębie naszej nieruchomości. Spotkanie odbędzie się w czwartek 10 czerwca o godz. 19.00 w ogródku. W przypadku braku quorum spotkanie rozpocznie się o 19.30. Tematem spotkania będzie omówienie decyzji Firmy Invest Consulting. Na spotkaniu będzie możliwość podjęcia uchwały w sprawie dalszego sprawowania zarządu nasza Wspólnotą Mieszkaniową. W razie niemożności przybycia na spotkanie prosimy o wskazanie osoby upoważnionej do udziału w głosowaniu.

Z poważaniem:

ZARZĄD

Wzór upoważnienia:

UPOWAŻNIENIE
Upoważniam Pana/Panią
Adres
Do reprezentowania mnie na spotkaniu właścicieli w dniu 10 czerwca 2010r oraz do głosowania nad uchwałami podejmowanymi na spotkaniu.
(podpis)

Zaproszenie na spotkanie

ZAPROSZENIE

W dniu 22 kwietnia 2010r. w Szkole Podstawowej nr. 10
o godz. 18.00 odbędzie się spotkanie Wspólnoty Mieszkaniowej
ul. Skalna 105-107-109.

Celem spotkania jest przedstawienie:

1. Spółki z o.o. „INVEST CONSULTING”

Na spotkaniu Wspólnota Mieszkaniowa, po wcześniejszej akceptacji, podejmie uchwałę w sprawie wyboru nowego Administratora.

Umowa z Firmą Arpol Sp.z o.o. na administrowanie wygaśnie w dniu 30 czerwiec 2010r.

Z poważaniem:
Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej

Zmiana administratora

W związku z problemami związanymi z realizacją zadań administratora na zebraniu 25 marca 2010 postanowiono przegłosować uchwałę o zmianie administratora.
Poniżej znajduje się sprawozdanie zarządu ze współpracy z dotychczasowym administratorem:

Członkowie Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej, streszczają najistotniejsze informacje dotyczące administratora Firmy Arpol Sp. z o.o.

Rok 2009 to pierwszy i zarazem najważniejszy czas wspólnego zamieszkiwania nabywców mieszkań i miejsc parkingowych w budynku przy ul. Skalna 105-109. W tym okresie występował największy problem przecieków z dachu, w kilku miejscach problem pojawiał się oraz występował cyklicznie. W naszej nieruchomości pojawiały się również drobniejsze awarie wymagające bieżącej konserwacji oraz drobnych napraw. Tj. awarie paneli domofonów, elektrozaczepy w drzwiach, oprawy oświetleniowe, naprawy zamków drzwiowych. Od początku roku administrowania, Zarząd, odnotowywał zwiększenie i ciągłe nawarstwienie spraw nie załatwionych. O wszystkich problemach Członkowie dowiadywali się osobiście od sąsiadów. Kumulacja problemów-awarii ciągle rosła osiągając w czasie końca lata 2009 swoje największe skomasowanie. Próby wskazywania przez Członków Zarządu na nieprawidłowości firmie Arpol nie przynosiły oczekiwanych rezultatów. W związku z powyższym Zarząd, osobiście w pełnym trzy osobowym składzie postanowił spotkać się w siedzibie Administratora, gdzie podjęto działanie by zmusić Administratora do rzetelnej pracy. W efekcie sporządzono listę spraw-problemów, wskazując Administratorowi czas na ich realizacje. A były to m.in.
1. w dniu 6-10-2009 stwierdzono brak prawidłowego prowadzenia Książki Obiektu Budowlanego, brak jakichkolwiek protokołów z przeglądu budynku Skalna 105,107,109. W KOB została wypełniona strona z danymi WM i wpisano osobę pana Smółkę jako mogącego dokonywać wpisy w KOB.
Zarząd zobowiązał Arpol do uzupełnienia wpisów, dokonania przeglądów oraz przesznurowania i opieczętowania KOB.
W dniu 24 marca 2010r, Zarząd stwierdził, iż KOB została uzupełniona o wpis z przeglądu kominiarskiego oraz o przegląd budynku, oba protokoły zostały sporządzone w grudniu ubiegłego roku.
Podsumowanie: postępowanie nieprawidłowe, w grudniu nie dokonuje się przeglądów, protokół z przeglądu budynku zawiera błędy, prawdopodobnie był wykonany bez oględzin budynku w terenie. Przegląd kominiarski bez zastrzeżeń.
Dodatkowym błędem jest fakt, iż wpisu do KOB dokonuje ,oprócz wyjątkowych sytuacji, osoba wskazana na ewidencji pierwszych stron księgi. W naszym przypadku wpisu dokonali kominiarz i osoba wystawiająca protokół z i tak źle sporządzonego protokołu przeglądu budynku.

2. w związku z ciągłymi sygnałami od współwłaścicieli WM o zalewaniu mieszkań z dachu i braku właściwej reakcji administratora, Zarząd zobowiązał Arpol do najpóźniej 30-10-2009r by problem ten rozwiązać na spotkaniu w siedzibie Zmirobu (z udziałem Krajak, Firma wykonująca dach)
Podsumowanie: na nasz wniosek doszło do spotkania, jednak po przez przeciąganie problemu przez Administratora nie udało się do końca roku go załatwić.

3. w nawiązaniu do przecieków z dachu , Zarząd zobowiązał administratora do wypisania na tablicy ogłoszeń informacji by współwłaściciele niezwłocznie zgłaszali wszelkie usterki.
Podsumowanie: Administrator zalecenie wykonał

4. w związku z powtarzającymi się naprawami elektrozaczepu w Skalna 105,tj. 5 napraw, wszystkie odpłatne, Zarząd zobowiązał administratora do ostatecznej i skutecznej naprawy do dnia 30-10-2009r
Podsumowanie: naprawy dokonano, po za gwarancja, WM obciążona wszystkimi kosztami.

5. w związku ze zbliżającym się okresem zimy, Zarząd zobowiązał administratora by ten wysłał zapytania z prośbą przesłanie oferty na odśnieżanie do Firm zewnętrznych do dnia 30-11-2009 i przedstawił je Zarządowi
Podsumowanie: Administrator prawdopodobnie nie rozesłał Zaproszeń, przedstawił Zarządowi nieprawdziwe informacje.

6. w związku z pytaniami współwłaścicieli parterów o umożliwienie zagospodarowania części ogródka przed wejściem balkonowym, Zarząd zobowiązał administratora , by ten wysłał pisemne zapytania jak chcieliby zagospodarować teren np. ogrodzenie, nasadzenia itd.
Podsumowanie: mieszkańcy parterów otrzymali korespondencję

7. w nawiązaniu do powyższego Zarząd, zobowiązał administratora by ten wysłał do firm zewnętrznych zapytania o ofertę na zagospodarowanie terenu zielonego nasze WM.
Podsumowanie: Zarząd nie otrzymał odpowiedzi czy wpłynęły oferty

8. z powodu ciągłych awarii oświetlenia garażowego Zarząd zobowiązał administratora do wymiany czujników ruchu na produkcji innej niż chińskie do dnia 30-11-2009r.
Podsumowanie: zalecenie wykonano

9. w związku ze złą jakością usług sprzątania, Zarząd zobowiązał administratora do przedstawienia nowej oferty na sprzątanie do dnia 30-12-2010r
Podsumowanie: Zarząd nie otrzymał oferty do nadal

10. w związku ze złą jakością ułożenia kostki brukowej w obrębie naszej WM, wykazano dziury, wgłębienia, szpary po między kostkami, Zarząd zobowiązał administratora do sprawdzenia stanu jakościowego kostki brukowej do dnia 30-11-2009r
Podsumowanie: Zarząd nie otrzymał odpowiedzi do nadal

11. w związku z nadejściem zimy Zarząd, zobowiązał administratora, by ten rozeznał sposób na zmniejszenie poślizgowości kostki gresowej przed wejściem do klatki 105, do dnia 30-11-2009.
Podsumowanie: brak realizacji problemu do nadal

12. Zarząd zobowiązał administratora, by ten rozeznał możliwość montażu jednej zbiorczej anteny SAT i anteny analogowej na dachu budynku, by każdy współwłaściciel mógł korzystać z gniazdka w mieszkaniu. Zarząd nie określił terminu zadania.
Podsumowanie: Zarząd nie otrzymał odpowiedzi do nadal

13. Zarząd zobowiązał administratora by ten rozpoznał temat o możliwości parkowania pojazdów z instalacją LPG w garażach oraz ewentualność montażu czujników wypływu gazu.
Podsumowanie: Administrator umieścił w części garażowej Regulamin, ale nadal nie rozpoznano tematu czy samochody z dodatkowym zasilaniem gazowym mogą w garażu parkować.

Zarząd poza powyżej wypisanymi sprawami wskazuje wybrane elementy administrowania , a dotyczące m.in. wpłat na konto tzw. OKO. Wpłaty dokonywane chaotycznie w nieregularnych odstępach czasu, bywały miesiące pozbawione wpłat, a w kolejnych miesiącach nadpłacano środki.
Rok 2009, reasumując zamknął się 13 wpłatami. W roku 2010 w styczniu nie przelano środków na konto remontowe. Zapewne w celu zbilansowania poprawności wpłacanych środków.
Podsumowując nasuwa się pytanie czy Właściciele mają pewność, ze środki gromadzone na koncie będą w przyszłości prawidłowo wpłacane?

Sporządzono też zestawienie gromadzenia środków na koncie bieżącym z którego wynika nagromadzenie środków na koncie. Prawdopodobnie wynika to z faktu przewartościowanych opłat, naliczonych przez Administratora, a wnoszonych przez Współwłaścicieli.
Administrator w takim razie nie przeprowadzał w ciągu ubiegłego roku najprostszych analiz z których mógłby zaobserwować sukcesywne wzrastające środki na koncie bieżącym.

Zarząd wykazując powyższe wnosi o dyskusje w tym zakresie oraz prosi o wyciagnięcie wniosków przez Wspólnotę Mieszkaniową.

Joanna Wójcik
Piotr Różnicki
Piotr Winiarski

Zebranie wspólnoty

25 marca 2010 r. (czwartek) o godz. 18:00 w Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Borowej 123 w Tychach odbyło się spotkanie Wspólnoty Mieszkaniowej Skalna. Aktualne treści uchwał podjętych na zebraniu są nadal głosowane a ich treść zostanie opublikowana wkrótce po ich przegłosowaniu.

Zebranie właścicieli lokali

Zebranie odbędzie się w dniu 25 marca 2010 r. (czwartek) o godz. 18:00 w Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Borowej 123 w Tychach. Zapraszamy wszystkich właścicieli lokali Wspólnoty Mieszkaniowej Skalna 105-109

Następna strona »