Wpisy z kategorii 'Uchwały'

Uchwała 6/2010

Działając w oparciu o artykuły Ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. nr 85 poz. 388 z późniejszymi zmianami) Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Skalnej 105-109 w Tychach postanawia:

  1. Członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej wyrażają zgodę na zagospodarowanie terenu zielonego przylegającego do mieszkań na parterze po obrysie mieszkania do skarpy. Ww. prace wykonane będą na koszt Właściciela mieszkania.
  2. Dopuszcza się możliwość odgrodzenia zagospodarowanego terenu płotkiem o wysokości do 1 metra.
  3. Zabrania się sadzenia na tym terenie drzew i żywopłotów.

Użytkownik terenu jest zobowiązany do udostępnienia terenu, bez jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych, na wypadek konieczności usunięcia awarii lub przeprowadzenia robót budowlano-remontowych.

Uchwała 5/2010

Działając w oparciu o artykuły Ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. nr 85 poz. 388 z późniejszymi zmianami) Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Skalnej 105-109 w Tychach postanawia:

  1. Z dniem 31.03.2010 r. wypowiedzieć umowę o administrowanie z firmą ARPOL Sp. z o.o. z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia.
  2. Dopuszcza się skrócenie okresu wypowiedzenia na podstawie porozumienia obu stron ww. umowy.

Uchwała 4/2010

Działając w oparciu o art. 22 ust. 3 pkt. 2 oraz art. 30 ust.2 pkt.l Ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. nr 85 poz. 388 z późniejszymi zmianami) Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Skalnej 105-109 w Tychach   ustala wysokość miesięcznej opłaty na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną w kwocie:

Lokale mieszkalne                                       Miejsca postojowe

–  koszty eksploatacji:                                                               1,10 zł/m2 0,67 zł/m2

–  fundusz remontowy:                                                             0,20 zł/m2 0,20 zł/m2

Ustalone opłaty obowiązują od dnia –                   1 kwietnia 2010 r.

Uchwała 3/2010

1.  Działając w oparciu o art. 22 ust. 3 pkt. 2 oraz art. 30 ust.2 pkt. 1  Ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. nr 85 poz. 388 z późniejszymi zmianami), Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Skalnej 105-109 w Tychach uchwala przyjęcie przedłożonego przez Administratora Planu Gospodarczego Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Skalnej 105-109 w Tychach na 2010 r.

2.  Właściciele lokali mieszkalnych zezwalają, zależności od posiadanych środków na koncie funduszu remontowego, na realizację prac wg niżej wymienionej kolejności:

1. Opracowanie opinii- ekspertyzy budowlanej budynku przy ul. Skalnej 105-109 w Tychach

3. Wykonanie uchwały powierza się Administratorowi przy ścisłej współpracy i kontroli
Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej

Uchwała 2/2010

Działając w oparciu o art. 12 ust.2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. nr 85 poz. 388 z późniejszymi zmianami) Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Skalnej 105-109 w Tychach, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Wspólnoty Mieszkaniowej w zakresie utrzymania części wspólnej niepodzielnej nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Skalnej 105-109 w Tychach sporządzonym przez Administratora – ARPOL Sp. z o.o., postanawia:

  1. Przyjąć przedłożone sprawozdanie finansowe kosztów utrzymania części wspólnej niepodzielnej nieruchomości przy ul. Skalnej 105-109 w Tychach za 2009 r.
  2. Powstałą nadwyżkę finansową w kwocie globalnej 10.434,03 zł (słownie: dziesięć tysięcy czterysta trzydzieści cztery złote 3/100) postanawia przeksięgować na fundusz remontowy w 2010 r.

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. nr 85 poz. 388 z późniejszymi zmianami) uchwała zostaje podjęta częściowo na zebraniu w dniu 25.03.2010 r. ,a częściowo w drodze indywidualnego zbierania odpisów

Uchwała nr 7/2008

Podczas zebrania dnia 20.11.2008 uchwalono kwoty zaliczek na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną.

Koszty eksploatacji : 1,10 zł

Fundusz remontowy: 0,20 zł

Opłata za administrowanie nieruchomością: 0,50 zł

W dniu jutrzejszym każdy z Właścicieli powinien otrzymać stosowne zawiadomienie o podjętej uchwale i wysokości opłat.

Uchwała nr 3/2008 o wyborze administratora Wspólnoty Mieszkaniowej

Uchwałą członków Wspólnoty Mieszkaniowej SKALNA 105/107/109 wybrano administratora budynku. Firma Arpol Sp z o.o. mająca siedzibę przy ul. Grota Roweckiego 42 (budynek WKU i Urzędu Skarbowego) przejmie administrację. Odbyło się głosowanie w którym większość opowiedziała się za wyborem firmy Arpol.

Firma Arpol posiada własne zaplecze techniczne i utrzymania czystości. Zarząd został upoważniony do podjęcia negocjacji w sprawie podpisania umowy.

Uchwała nr 1/2008 o wyborze zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej

My, Właściciele lokali w nieruchomości przy ul. Skalnej 105/107/109 w Tychach na mocy nadanych nam wUWL z dnia 24 czerwca 1994 uprawnień ustalamy, że Zarząd Wspólnoty będzie się składał z 3 osób. W skład zarządu wybieramy następujące osoby:

Joanna Wójcik,

Piotr Różnicki,

Piotr Winiarski

Uchwała podjęta na zebraniu dnia 15.07.2008

Uchwała 2/2008

Streszczenie:

Uchwała dotyczy przekazania zarządowi pełnomocnictwa do zebrania ofert zarządców nieruchomości.