Wpisy z kategorii 'Wiadomości'

Kradzież nasadzeń

Niestety kolejny raz nasze nasadzenia padły łupem złodzieja.

Chodzi o nasadzenia z terenu przylegającego do klatki 107. Wszelkie osoby, które zauważyły w ostatnim czasie kogoś, kto może mieć z tym związek proszone są o kontakt z administratorem.

Wszystkich mieszkańców wspólnoty prosimy o zwrócenie uwagi na obce osoby przebywające na terenie wspólnoty.

To nie pierwszy przypadek kradzieży na naszym terenie.

Zaproszenie do składania ofert

Wspólnota Mieszkaniowa Skalna 105-109
ul. Skalna 105-107-109 43-100 Tychy
Administrator;
„Compendium Consulting”
ul. Glinczańska 9
43-100 Tychy
Zwani dalej Zamawiającym:
Zapraszają do składania ofert na wykonanie:

1. Ułożenie kostki betonowej o pow. 49 m².
Warunki dla oferentów:

1.1. Wypełnić formularz ofertowy (Zał. Nr 1),
1.2. Zaparafować wzór umowy- (Zał. Nr 2),
1.3. Zaparafować wzór karty gwarancyjnej-(Zał. Nr 3),
1.4. Przedstawić aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, NIP, REGON.
1.5. Przedłożyć oświadczenie o braku zaległości w URZĘDZIE SKARBOWYM, ZUS.
1.6. Załączyć referencje
1.7. Dysponować odpowiednią kadrą pracowników
1.8. Przedłożyć szczegółowy kosztorys ofertowy sporządzony wg. Załączonego przedmiaru.
1.9. Oferta winna być połączona w sposób uniemożliwiający rozerwanie. Na kopercie należy dopisać: KONKURS- UŁOŻENIE KOSTKI BETONOWEJ”.
Wybór wykonawcy:

Zamawiający, zastrzegają dla siebie prawo wyboru do prowadzenia negocjacji z oferentami zakwalifikowanymi do drugiego etapu.
Zamawiający podpisze umowę z wybranym wykonawcą w terminie 7 dni od daty wyboru.
Zamawiający zastrzegają sobie również możliwość unieważnienia postępowania konkursowego bez podania przyczyny.
Termin składania ofert: 30-09-2011r
Osobą uprawnioną do kontaktu jest:
„Compendium Consulting”
Piotr Winiarski
Ul. Glinczańska 9
43-100 Tychy
tel. 691 869 171

Przegląd przewodów wentylacyjnych

Zgodnie z ustawą Prawo Budowlane (Rozdział VI, Art. 62., ust.1, pkt.1c), odbędzie się w dniu 11-04-2011r (poniedziałek), w godzinach od 17.00 do 20.00, przegląd przewodów wentylacyjnych.
Przegląd będzie dokonywany przez;

Zakład Kominiarski
Pan Radosław Nowak,
43-100 Tychy, ul. Targiela 75.
Tel.(0-32) 219 65 42
Tel kom. 502 235 882

ZEBRANIE WŁAŚCICIELI LOKALI WSPÓLNOTY 17.03.2011

Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 14 czerwca 1994r. o własności lokali (tekst jednolity: Dz. U. nr 80 poz. 903 z dnia 26 września 2000 r. z późniejszymi zmianami) administrator uprzejmie informuje, że w dniu 17 marca 2011 r. (CZWARTEK) o godz. 18.00 w Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Borowej 123 odbędzie się zebranie Wspólnoty Mieszkaniowej.

Podwyżka opłat za ogrzewanie

PEC zwiększa opłaty za ogrzewanie:
1. rata miesięczna za zamówiona moc cieplną   5 389,40zł/MW/m-c
2. za dostarczone ciepło                                       19,63zł/GJ
3. za nośnik ciepła                                                 8,39zł/m3

Ceny obowiazują od 1 grudnia 2010r.

PILNE : Spotkanie wspólnoty

Szanowni Współwłaściciele.

W trybie pilnym nasza Wspólnota Mieszkaniowa musi spotkać się na spotkaniu właścicieli w obrębie naszej nieruchomości. Spotkanie odbędzie się w czwartek 10 czerwca o godz. 19.00 w ogródku. W przypadku braku quorum spotkanie rozpocznie się o 19.30. Tematem spotkania będzie omówienie decyzji Firmy Invest Consulting. Na spotkaniu będzie możliwość podjęcia uchwały w sprawie dalszego sprawowania zarządu nasza Wspólnotą Mieszkaniową. W razie niemożności przybycia na spotkanie prosimy o wskazanie osoby upoważnionej do udziału w głosowaniu.

Z poważaniem:

ZARZĄD

Wzór upoważnienia:

UPOWAŻNIENIE
Upoważniam Pana/Panią
Adres
Do reprezentowania mnie na spotkaniu właścicieli w dniu 10 czerwca 2010r oraz do głosowania nad uchwałami podejmowanymi na spotkaniu.
(podpis)

Zebranie właścicieli lokali

Zebranie odbędzie się w dniu 25 marca 2010 r. (czwartek) o godz. 18:00 w Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Borowej 123 w Tychach. Zapraszamy wszystkich właścicieli lokali Wspólnoty Mieszkaniowej Skalna 105-109

Bierzące sprawy

Na spotkaniu z administratorem wspólnoty, które odbyło się 06.10.2009 omówiono bieżące sprawy wspólnoty.

W spotkaniu uczestniczył zarząd w pełnym składzie oraz Pan Arkadiusz Smółka jako przedstawiciel administratora.

Najważniejszą sprawą poruszoną na spotkaniu była kwestia przecieków dachu zaobserwowanych w tym roku. Podjęta przez wykonawcę budynku próba naprawienia problemu wydaje się niewystarczająca (aczkolwiek nie zanotowano nowych przecieków) i w z związku z tym będziemy nadal monitować o pełne zabezpieczenie dachu w ramach gwarancji.

Prosimy wszystkich lokatorów, którzy mieli problem z przeciekiem o poinformowanie zarządu o tym fakcie abyśmy mogli zebrać pełną wiedzę na temat problemu.

Dodatkowo poruszono problem min. niesprawnej części instalacji domofonowej (oraz jej zabezpieczenia) w klatce 105, czujników ruchu montowanych w garażu, zabezpieczenia schodów wejściowych do klatki 105 i prowadzących do piwnic.

Na przyszłorocznym zebraniu administrator powinien przedstawić propozycje rozwiązania problemu instalacji anteny zbiorczej oraz zagospodarowania terenu wokół budynku.

Poruszono także problem parkowania samochodów z instalacją gazową w parkinu podziemnym, co jest niezgodne z obowiązującym prawem (parking nie jest przystosowany do parkowania takich pojazdów).

Zabezpeczenie domofonu

Zabezpeczenie domofonu

Zebranie Członków Wspólnoty

Zebranie odbędzie się 26 marca 2009 w Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Borowej 123 w Tychach ( wejście do starej szkoły). Tematem zebrania będzie:

  1. Przedstawienie sprawozdania z działalności zarządu i administratora w okresie wrzesień – grudzień 2008.
  2. Przedstawienie rozliczenia finansowego kosztów zarządu nieruchomością wspólną za rok 2009.
  3. Przedstawienie i przyjecie planu gospodarczego zarządu nieruchomością na rok 2009.
  4. Ustalenie wysokości zaliczek i opłat związanych z zarządzaniem nieruchomością na rok 2009.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców do wzięcia udziału w zebraniu.

Zebranie członków wspólnoty

20.11.2008 (czwartek) o godzinie 18:00


w Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Borowej 123 w Tychach ( wejście do starej szkoły) odbędzie się zebranie członków Wspólnoty Mieszkaniowej Skalna 105-109. Tematem zebrania będzie min. ustalenie wysokości zaliczek i opłat związanych z zarządzaniem nieruchomością.


Porządek zebrania:

  1. Powitanie Właścicieli oraz otwarcie zebrania Wspólnoty Mieszkaniowej.
  2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania zebrania i zdolności Wspólnoty Mieszkaniowej do podejmowania uchwał na zebraniu bądź w drodze indywidualnego zbierania głosów zgodnie z art. 23.1 Ustawy o własności lokali.
  3. Przyjęcie porządku obrad.

3.1. Przedstawienie Sprawozdania Administratora z dotychczasowej działalności

związanej z procesem organizacyjnym Wspólnoty Mieszkaniowej.

3.2. Ustalenie wysokości opłat na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną

niepodzielną podjęcie uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej

3.3. Sprawy bieżące

3.3.1. Omówienie sposobu rozliczania opłat za media

3.3.2. Sprawy bieżące związane z funkcjonowaniem Wspólnoty Mieszkaniowej

3.4. Wolne wnioski.

  1. Zakończenie zebrania.


Przypominamy, że pełnomocnictwo do głosowania, w razie przewidywanej nieobecności wszystkich współwłaścicieli danego lokalu, może zostać udzielone przez jednego z nich osobie fizycznej o pełnej zdolności do czynności prawnych i winno zawierać upoważnienie do głosowania nad uchwałami wszystkimi lub niektórymi z oznaczonych poniżej ( wzór pełnomocnictwa dołączamy do niniejszego pisma)

Uprzejmie proszę o uczestnictwo w zebraniu.

Następna strona »