Zaproszenie do składania ofert

Wspólnota Mieszkaniowa Skalna 105-109
ul. Skalna 105-107-109 43-100 Tychy
Administrator;
„Compendium Consulting”
ul. Glinczańska 9
43-100 Tychy
Zwani dalej Zamawiającym:
Zapraszają do składania ofert na wykonanie:

1. Ułożenie kostki betonowej o pow. 49 m².
Warunki dla oferentów:

1.1. Wypełnić formularz ofertowy (Zał. Nr 1),
1.2. Zaparafować wzór umowy- (Zał. Nr 2),
1.3. Zaparafować wzór karty gwarancyjnej-(Zał. Nr 3),
1.4. Przedstawić aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, NIP, REGON.
1.5. Przedłożyć oświadczenie o braku zaległości w URZĘDZIE SKARBOWYM, ZUS.
1.6. Załączyć referencje
1.7. Dysponować odpowiednią kadrą pracowników
1.8. Przedłożyć szczegółowy kosztorys ofertowy sporządzony wg. Załączonego przedmiaru.
1.9. Oferta winna być połączona w sposób uniemożliwiający rozerwanie. Na kopercie należy dopisać: KONKURS- UŁOŻENIE KOSTKI BETONOWEJ”.
Wybór wykonawcy:

Zamawiający, zastrzegają dla siebie prawo wyboru do prowadzenia negocjacji z oferentami zakwalifikowanymi do drugiego etapu.
Zamawiający podpisze umowę z wybranym wykonawcą w terminie 7 dni od daty wyboru.
Zamawiający zastrzegają sobie również możliwość unieważnienia postępowania konkursowego bez podania przyczyny.
Termin składania ofert: 30-09-2011r
Osobą uprawnioną do kontaktu jest:
„Compendium Consulting”
Piotr Winiarski
Ul. Glinczańska 9
43-100 Tychy
tel. 691 869 171

0 Komentarzy

Nie ma jeszcze komentarzy

Twój komentarz

Musisz być zalogowany aby komentować.