Wpisy z kwiecień, 2010

Zaproszenie na spotkanie

ZAPROSZENIE

W dniu 22 kwietnia 2010r. w Szkole Podstawowej nr. 10
o godz. 18.00 odbędzie się spotkanie Wspólnoty Mieszkaniowej
ul. Skalna 105-107-109.

Celem spotkania jest przedstawienie:

1. Spółki z o.o. „INVEST CONSULTING”

Na spotkaniu Wspólnota Mieszkaniowa, po wcześniejszej akceptacji, podejmie uchwałę w sprawie wyboru nowego Administratora.

Umowa z Firmą Arpol Sp.z o.o. na administrowanie wygaśnie w dniu 30 czerwiec 2010r.

Z poważaniem:
Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej

Uchwała 6/2010

Działając w oparciu o artykuły Ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. nr 85 poz. 388 z późniejszymi zmianami) Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Skalnej 105-109 w Tychach postanawia:

  1. Członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej wyrażają zgodę na zagospodarowanie terenu zielonego przylegającego do mieszkań na parterze po obrysie mieszkania do skarpy. Ww. prace wykonane będą na koszt Właściciela mieszkania.
  2. Dopuszcza się możliwość odgrodzenia zagospodarowanego terenu płotkiem o wysokości do 1 metra.
  3. Zabrania się sadzenia na tym terenie drzew i żywopłotów.

Użytkownik terenu jest zobowiązany do udostępnienia terenu, bez jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych, na wypadek konieczności usunięcia awarii lub przeprowadzenia robót budowlano-remontowych.

Uchwała 5/2010

Działając w oparciu o artykuły Ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. nr 85 poz. 388 z późniejszymi zmianami) Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Skalnej 105-109 w Tychach postanawia:

  1. Z dniem 31.03.2010 r. wypowiedzieć umowę o administrowanie z firmą ARPOL Sp. z o.o. z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia.
  2. Dopuszcza się skrócenie okresu wypowiedzenia na podstawie porozumienia obu stron ww. umowy.

Uchwała 4/2010

Działając w oparciu o art. 22 ust. 3 pkt. 2 oraz art. 30 ust.2 pkt.l Ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. nr 85 poz. 388 z późniejszymi zmianami) Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Skalnej 105-109 w Tychach   ustala wysokość miesięcznej opłaty na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną w kwocie:

Lokale mieszkalne                                       Miejsca postojowe

–  koszty eksploatacji:                                                               1,10 zł/m2 0,67 zł/m2

–  fundusz remontowy:                                                             0,20 zł/m2 0,20 zł/m2

Ustalone opłaty obowiązują od dnia –                   1 kwietnia 2010 r.

Uchwała 3/2010

1.  Działając w oparciu o art. 22 ust. 3 pkt. 2 oraz art. 30 ust.2 pkt. 1  Ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. nr 85 poz. 388 z późniejszymi zmianami), Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Skalnej 105-109 w Tychach uchwala przyjęcie przedłożonego przez Administratora Planu Gospodarczego Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Skalnej 105-109 w Tychach na 2010 r.

2.  Właściciele lokali mieszkalnych zezwalają, zależności od posiadanych środków na koncie funduszu remontowego, na realizację prac wg niżej wymienionej kolejności:

1. Opracowanie opinii- ekspertyzy budowlanej budynku przy ul. Skalnej 105-109 w Tychach

3. Wykonanie uchwały powierza się Administratorowi przy ścisłej współpracy i kontroli
Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej

Uchwała 2/2010

Działając w oparciu o art. 12 ust.2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. nr 85 poz. 388 z późniejszymi zmianami) Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Skalnej 105-109 w Tychach, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Wspólnoty Mieszkaniowej w zakresie utrzymania części wspólnej niepodzielnej nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Skalnej 105-109 w Tychach sporządzonym przez Administratora – ARPOL Sp. z o.o., postanawia:

  1. Przyjąć przedłożone sprawozdanie finansowe kosztów utrzymania części wspólnej niepodzielnej nieruchomości przy ul. Skalnej 105-109 w Tychach za 2009 r.
  2. Powstałą nadwyżkę finansową w kwocie globalnej 10.434,03 zł (słownie: dziesięć tysięcy czterysta trzydzieści cztery złote 3/100) postanawia przeksięgować na fundusz remontowy w 2010 r.

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. nr 85 poz. 388 z późniejszymi zmianami) uchwała zostaje podjęta częściowo na zebraniu w dniu 25.03.2010 r. ,a częściowo w drodze indywidualnego zbierania odpisów