Zaproszenie na spotkanie

ZAPROSZENIE

W dniu 22 kwietnia 2010r. w Szkole Podstawowej nr. 10
o godz. 18.00 odbędzie się spotkanie Wspólnoty Mieszkaniowej
ul. Skalna 105-107-109.

Celem spotkania jest przedstawienie:

1. Spółki z o.o. „INVEST CONSULTING”

Na spotkaniu Wspólnota Mieszkaniowa, po wcześniejszej akceptacji, podejmie uchwałę w sprawie wyboru nowego Administratora.

Umowa z Firmą Arpol Sp.z o.o. na administrowanie wygaśnie w dniu 30 czerwiec 2010r.

Z poważaniem:
Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej

Uchwała 6/2010

Działając w oparciu o artykuły Ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. nr 85 poz. 388 z późniejszymi zmianami) Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Skalnej 105-109 w Tychach postanawia:

  1. Członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej wyrażają zgodę na zagospodarowanie terenu zielonego przylegającego do mieszkań na parterze po obrysie mieszkania do skarpy. Ww. prace wykonane będą na koszt Właściciela mieszkania.
  2. Dopuszcza się możliwość odgrodzenia zagospodarowanego terenu płotkiem o wysokości do 1 metra.
  3. Zabrania się sadzenia na tym terenie drzew i żywopłotów.

Użytkownik terenu jest zobowiązany do udostępnienia terenu, bez jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych, na wypadek konieczności usunięcia awarii lub przeprowadzenia robót budowlano-remontowych.

Uchwała 5/2010

Działając w oparciu o artykuły Ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. nr 85 poz. 388 z późniejszymi zmianami) Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Skalnej 105-109 w Tychach postanawia:

  1. Z dniem 31.03.2010 r. wypowiedzieć umowę o administrowanie z firmą ARPOL Sp. z o.o. z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia.
  2. Dopuszcza się skrócenie okresu wypowiedzenia na podstawie porozumienia obu stron ww. umowy.

Uchwała 4/2010

Działając w oparciu o art. 22 ust. 3 pkt. 2 oraz art. 30 ust.2 pkt.l Ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. nr 85 poz. 388 z późniejszymi zmianami) Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Skalnej 105-109 w Tychach   ustala wysokość miesięcznej opłaty na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną w kwocie:

Lokale mieszkalne                                       Miejsca postojowe

–  koszty eksploatacji:                                                               1,10 zł/m2 0,67 zł/m2

–  fundusz remontowy:                                                             0,20 zł/m2 0,20 zł/m2

Ustalone opłaty obowiązują od dnia –                   1 kwietnia 2010 r.

Uchwała 3/2010

1.  Działając w oparciu o art. 22 ust. 3 pkt. 2 oraz art. 30 ust.2 pkt. 1  Ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. nr 85 poz. 388 z późniejszymi zmianami), Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Skalnej 105-109 w Tychach uchwala przyjęcie przedłożonego przez Administratora Planu Gospodarczego Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Skalnej 105-109 w Tychach na 2010 r.

2.  Właściciele lokali mieszkalnych zezwalają, zależności od posiadanych środków na koncie funduszu remontowego, na realizację prac wg niżej wymienionej kolejności:

1. Opracowanie opinii- ekspertyzy budowlanej budynku przy ul. Skalnej 105-109 w Tychach

3. Wykonanie uchwały powierza się Administratorowi przy ścisłej współpracy i kontroli
Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej

Uchwała 2/2010

Działając w oparciu o art. 12 ust.2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. nr 85 poz. 388 z późniejszymi zmianami) Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Skalnej 105-109 w Tychach, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Wspólnoty Mieszkaniowej w zakresie utrzymania części wspólnej niepodzielnej nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Skalnej 105-109 w Tychach sporządzonym przez Administratora – ARPOL Sp. z o.o., postanawia:

  1. Przyjąć przedłożone sprawozdanie finansowe kosztów utrzymania części wspólnej niepodzielnej nieruchomości przy ul. Skalnej 105-109 w Tychach za 2009 r.
  2. Powstałą nadwyżkę finansową w kwocie globalnej 10.434,03 zł (słownie: dziesięć tysięcy czterysta trzydzieści cztery złote 3/100) postanawia przeksięgować na fundusz remontowy w 2010 r.

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. nr 85 poz. 388 z późniejszymi zmianami) uchwała zostaje podjęta częściowo na zebraniu w dniu 25.03.2010 r. ,a częściowo w drodze indywidualnego zbierania odpisów

Zmiana administratora

W związku z problemami związanymi z realizacją zadań administratora na zebraniu 25 marca 2010 postanowiono przegłosować uchwałę o zmianie administratora.
Poniżej znajduje się sprawozdanie zarządu ze współpracy z dotychczasowym administratorem:

Członkowie Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej, streszczają najistotniejsze informacje dotyczące administratora Firmy Arpol Sp. z o.o.

Rok 2009 to pierwszy i zarazem najważniejszy czas wspólnego zamieszkiwania nabywców mieszkań i miejsc parkingowych w budynku przy ul. Skalna 105-109. W tym okresie występował największy problem przecieków z dachu, w kilku miejscach problem pojawiał się oraz występował cyklicznie. W naszej nieruchomości pojawiały się również drobniejsze awarie wymagające bieżącej konserwacji oraz drobnych napraw. Tj. awarie paneli domofonów, elektrozaczepy w drzwiach, oprawy oświetleniowe, naprawy zamków drzwiowych. Od początku roku administrowania, Zarząd, odnotowywał zwiększenie i ciągłe nawarstwienie spraw nie załatwionych. O wszystkich problemach Członkowie dowiadywali się osobiście od sąsiadów. Kumulacja problemów-awarii ciągle rosła osiągając w czasie końca lata 2009 swoje największe skomasowanie. Próby wskazywania przez Członków Zarządu na nieprawidłowości firmie Arpol nie przynosiły oczekiwanych rezultatów. W związku z powyższym Zarząd, osobiście w pełnym trzy osobowym składzie postanowił spotkać się w siedzibie Administratora, gdzie podjęto działanie by zmusić Administratora do rzetelnej pracy. W efekcie sporządzono listę spraw-problemów, wskazując Administratorowi czas na ich realizacje. A były to m.in.
1. w dniu 6-10-2009 stwierdzono brak prawidłowego prowadzenia Książki Obiektu Budowlanego, brak jakichkolwiek protokołów z przeglądu budynku Skalna 105,107,109. W KOB została wypełniona strona z danymi WM i wpisano osobę pana Smółkę jako mogącego dokonywać wpisy w KOB.
Zarząd zobowiązał Arpol do uzupełnienia wpisów, dokonania przeglądów oraz przesznurowania i opieczętowania KOB.
W dniu 24 marca 2010r, Zarząd stwierdził, iż KOB została uzupełniona o wpis z przeglądu kominiarskiego oraz o przegląd budynku, oba protokoły zostały sporządzone w grudniu ubiegłego roku.
Podsumowanie: postępowanie nieprawidłowe, w grudniu nie dokonuje się przeglądów, protokół z przeglądu budynku zawiera błędy, prawdopodobnie był wykonany bez oględzin budynku w terenie. Przegląd kominiarski bez zastrzeżeń.
Dodatkowym błędem jest fakt, iż wpisu do KOB dokonuje ,oprócz wyjątkowych sytuacji, osoba wskazana na ewidencji pierwszych stron księgi. W naszym przypadku wpisu dokonali kominiarz i osoba wystawiająca protokół z i tak źle sporządzonego protokołu przeglądu budynku.

2. w związku z ciągłymi sygnałami od współwłaścicieli WM o zalewaniu mieszkań z dachu i braku właściwej reakcji administratora, Zarząd zobowiązał Arpol do najpóźniej 30-10-2009r by problem ten rozwiązać na spotkaniu w siedzibie Zmirobu (z udziałem Krajak, Firma wykonująca dach)
Podsumowanie: na nasz wniosek doszło do spotkania, jednak po przez przeciąganie problemu przez Administratora nie udało się do końca roku go załatwić.

3. w nawiązaniu do przecieków z dachu , Zarząd zobowiązał administratora do wypisania na tablicy ogłoszeń informacji by współwłaściciele niezwłocznie zgłaszali wszelkie usterki.
Podsumowanie: Administrator zalecenie wykonał

4. w związku z powtarzającymi się naprawami elektrozaczepu w Skalna 105,tj. 5 napraw, wszystkie odpłatne, Zarząd zobowiązał administratora do ostatecznej i skutecznej naprawy do dnia 30-10-2009r
Podsumowanie: naprawy dokonano, po za gwarancja, WM obciążona wszystkimi kosztami.

5. w związku ze zbliżającym się okresem zimy, Zarząd zobowiązał administratora by ten wysłał zapytania z prośbą przesłanie oferty na odśnieżanie do Firm zewnętrznych do dnia 30-11-2009 i przedstawił je Zarządowi
Podsumowanie: Administrator prawdopodobnie nie rozesłał Zaproszeń, przedstawił Zarządowi nieprawdziwe informacje.

6. w związku z pytaniami współwłaścicieli parterów o umożliwienie zagospodarowania części ogródka przed wejściem balkonowym, Zarząd zobowiązał administratora , by ten wysłał pisemne zapytania jak chcieliby zagospodarować teren np. ogrodzenie, nasadzenia itd.
Podsumowanie: mieszkańcy parterów otrzymali korespondencję

7. w nawiązaniu do powyższego Zarząd, zobowiązał administratora by ten wysłał do firm zewnętrznych zapytania o ofertę na zagospodarowanie terenu zielonego nasze WM.
Podsumowanie: Zarząd nie otrzymał odpowiedzi czy wpłynęły oferty

8. z powodu ciągłych awarii oświetlenia garażowego Zarząd zobowiązał administratora do wymiany czujników ruchu na produkcji innej niż chińskie do dnia 30-11-2009r.
Podsumowanie: zalecenie wykonano

9. w związku ze złą jakością usług sprzątania, Zarząd zobowiązał administratora do przedstawienia nowej oferty na sprzątanie do dnia 30-12-2010r
Podsumowanie: Zarząd nie otrzymał oferty do nadal

10. w związku ze złą jakością ułożenia kostki brukowej w obrębie naszej WM, wykazano dziury, wgłębienia, szpary po między kostkami, Zarząd zobowiązał administratora do sprawdzenia stanu jakościowego kostki brukowej do dnia 30-11-2009r
Podsumowanie: Zarząd nie otrzymał odpowiedzi do nadal

11. w związku z nadejściem zimy Zarząd, zobowiązał administratora, by ten rozeznał sposób na zmniejszenie poślizgowości kostki gresowej przed wejściem do klatki 105, do dnia 30-11-2009.
Podsumowanie: brak realizacji problemu do nadal

12. Zarząd zobowiązał administratora, by ten rozeznał możliwość montażu jednej zbiorczej anteny SAT i anteny analogowej na dachu budynku, by każdy współwłaściciel mógł korzystać z gniazdka w mieszkaniu. Zarząd nie określił terminu zadania.
Podsumowanie: Zarząd nie otrzymał odpowiedzi do nadal

13. Zarząd zobowiązał administratora by ten rozpoznał temat o możliwości parkowania pojazdów z instalacją LPG w garażach oraz ewentualność montażu czujników wypływu gazu.
Podsumowanie: Administrator umieścił w części garażowej Regulamin, ale nadal nie rozpoznano tematu czy samochody z dodatkowym zasilaniem gazowym mogą w garażu parkować.

Zarząd poza powyżej wypisanymi sprawami wskazuje wybrane elementy administrowania , a dotyczące m.in. wpłat na konto tzw. OKO. Wpłaty dokonywane chaotycznie w nieregularnych odstępach czasu, bywały miesiące pozbawione wpłat, a w kolejnych miesiącach nadpłacano środki.
Rok 2009, reasumując zamknął się 13 wpłatami. W roku 2010 w styczniu nie przelano środków na konto remontowe. Zapewne w celu zbilansowania poprawności wpłacanych środków.
Podsumowując nasuwa się pytanie czy Właściciele mają pewność, ze środki gromadzone na koncie będą w przyszłości prawidłowo wpłacane?

Sporządzono też zestawienie gromadzenia środków na koncie bieżącym z którego wynika nagromadzenie środków na koncie. Prawdopodobnie wynika to z faktu przewartościowanych opłat, naliczonych przez Administratora, a wnoszonych przez Współwłaścicieli.
Administrator w takim razie nie przeprowadzał w ciągu ubiegłego roku najprostszych analiz z których mógłby zaobserwować sukcesywne wzrastające środki na koncie bieżącym.

Zarząd wykazując powyższe wnosi o dyskusje w tym zakresie oraz prosi o wyciagnięcie wniosków przez Wspólnotę Mieszkaniową.

Joanna Wójcik
Piotr Różnicki
Piotr Winiarski

Zebranie wspólnoty

25 marca 2010 r. (czwartek) o godz. 18:00 w Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Borowej 123 w Tychach odbyło się spotkanie Wspólnoty Mieszkaniowej Skalna. Aktualne treści uchwał podjętych na zebraniu są nadal głosowane a ich treść zostanie opublikowana wkrótce po ich przegłosowaniu.

Zebranie właścicieli lokali

Zebranie odbędzie się w dniu 25 marca 2010 r. (czwartek) o godz. 18:00 w Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Borowej 123 w Tychach. Zapraszamy wszystkich właścicieli lokali Wspólnoty Mieszkaniowej Skalna 105-109

Przegląd kominiarski

W najbliższy czwartek odbędzie się w naszej wspólnocie obowiązkowy przegląd kominiarski. Prosimy o umożliwienie kominiarzom dostępu do mieszkań i wentylacji w czwartek (17.12.2009 od godziny 17 do 18).

« Poprzednia stronaNastępna strona »